خورشید طلایی توس

سلام برخورشید همیشه تابان خراسان؛ وب‌نوشته‌های حسن مهدیان
پنج‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1387

قــانـون اسـاسی پیشنهـادی بـرای جـامعـة مجـازی آمـوزشی

 مقدمه

 

در نگارش این قانون دو مساله بسیار مهم در نظر گرفته شده است:

 اول آنکه تمامی مراکزآموزشی از مدارس بسیار کم جمعیت گرفته تا مدارس دارای تشکیلات سازمانی مفصل، آموزشگاههای کوچک و بزرگ و مدارس اینترنتی، بدون نگرانی از سلب استقلال یا دخالت در امور داخلی و نحوه اداره و بدون نیاز به تغییر قوانین فعلی حاکم بر فعالیتهایشان بتوانند به آسانترین شکل ممکن به عضویت جامعه آموزشی اینترنتی درآیند و از مزایای آموزش تعاملی با استفاده از ابزارهای پیشرفته امروز بهره مند شوند.

 

دوم آنکه بدون لطمه به روند عادی فعالیتها بتوان جامعه را به سمت یک جامعه سالم مدنی مبتنی برحقوق شهروندی ازجمله حق فعالیتهای آزاد قانونی و حق رای و شرکت در تصمیم گیریها سوق داد. آرمان این جامعه پیاده سازی آموزش تعاملی است؛ یعنی آموزشی که در آن همه اعضا در همان حال که می آموزند، آموزش نیز می دهند و همه اعضا بطور مداوم در تولید محتوای آموزش مشارکت دارند. این امر محقق نمی شود مگر آنکه قبل از تفکیک اعضاء  به مدیر، معلم، دانش آموز و ... آنها را به عنوان " شهروندان " جامعه آموزشی بپذیریم.

  
 

فهـرست مـوضـوعی اصـول

   -   * از آنجا که هنوز نام نهائی جامعه مجازی آموزشی به تصویب نهائی نرسیده است ، لذا برای سهولت فعلا این جامعه را VEC نامیده ایم :

معرفی VEC
اصول 1 و 2 و 3 و 4

نهادها   
اصل 5 ، اصل 6 ( عضویت نهادها )

آیین نامه                        اصل 7 ، اصل 8 ( به ا رث رسیدن قوانین ) ، اصل 9 ( شفافیت )
اصل 10 ( محتوای آیین نامه )

اصل 14 ( تغییر آیین نامه VEC  )

ایجاد / حذف                    اصل 11 ( نهاد آموزشی ) ، اصل 12 ( نهاد آزاد )
اصل 13 ( حذف نهاد )

اعضا
عضویت              اصل 16 ( عضویت و شهروندی )
حقوق شهروندی   اصل 17 ( حق رأی ) ، اصل 15 ( رأی گیری در VEC )
اصل 18 ( حق آموختن )

اصل 23 ( حریم خصوصی ) ، اصل 24 ( آزادی )

اصل 26 ( دادخواهی )

 

درجه بندی نهادها و اعضاء
اصول 19 و 20 و 21

مسائل حقوقی
اصل 22 ( مسؤولیت مدیر نهاد ) ، اصل 23 ( حریم خصوصی )

اصل 25 ( جرایم ) ، اصل 26 ( دادخواهی و تجدید نظر )

اصل 27 ( حکم به تعلیق یا قطع عضویت / حکم به انحلال )

قانونگذاری
اصل 14 ( قانونگذاری و تغییر آیین نامه VEC ) ، اصل 15 ( رأی گیری درVEC )

اصل 29 ( بازنگری در قانون اساسی )

اصل 28 ( تفسیر قانون )

ادامه مطلب

 

  متن قانون اساسی 

 اصل 1 –VEC[1] یک جامعه مجازی اینترنتی مبتنی بر حقوق شهروندی و مشارکت اعضاست که اهداف آموزشی را دنبال    می کند .

اصل 2 – تمام فعالیتهای VEC تابع قوانین ................ و ................. و تابع این قانون اساسی خواهد بود .

اصل 3-VEC توسط یک هیأت امنا تأسیس می شود و پس از تأسیس ادارة آن بر عهدة شورای مدیریت است که از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب می کنند . ترکیب اعضای هیأت امنا و شورای مدیریت و نحوة انتخاب یا انتصاب ایشان در آیین نامة VEC تعیین می شود .

شورای مدیریت می تواند برای بهبود کارکرد VEC تیمهای اجرایی تشکیل دهد .

اصل 4-VEC دارای دو شورا خواهد بود تحت عناوین « شورای ارزیابی و تصویب » و « شورای حل اختلاف » وظیفة اصلی شورای ارزیابی ، ارزیابی فعالیتها ، نهادها ، اعضاء ، قوانین و .... است و شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات است .

ترکیب اعضای این دو شورا و نحوة انتخاب یا انتصاب ایشان در آیین نامة VEC معین می شود .

اصل 5- ساختار VEC متشکل از نهادهاست ( نهادهای سازمانی ، آموزشی و آزاد ) و تمام فعالیتها و امور آموزشی و غیر آموزش در قالب نهادها سازماندهی می شود . خود VEC نیز یک نهاد سازمانی محسوب می شود .

 

اصل 6- هر مجموعه آموزشی مانند مدرسه ، آموزشگاه ، دانشگاه و .... چه واقعی و چه مجازی ( اینترنتی ) می تواند با کسب شرایط تعیین شده در آیین نامه VEC  ، به عنوان یک نهاد سازمانی در VEC عضو شود .

اصل 7- تمامی نهادها دارای آیین نامه هستند و باید در هنگام تأسیس آیین نامة خود را تنظیم و به نهاد بالاتر         ( نهادی که در آن عضو می شوند یا از آن منشعب شده اند ) تسلیم نمایند .

همچنین هر گاه در طول دورة فعالیت نهاد ، آیین نامه تغییر کرد باید آن تغییر بلافاصله به نهاد بالاتر گزارش داده شود .

اصل 8- هر نهاد تابع تمامی قوانین نهادهای بالاتر است ( قوانین نهادهای بالاتر را به ارث می برد ) و آیین نامة داخلی تنها در مواردی که قوانین به ارث رسیده سکوت کرده اند یا مجاز دانسته اند حق قانونگذاری دارد . همچنین آیین نامة داخلی نباید هیچ یک از قوانین به ارث رسیده را نقض کند .

هر نهاد حق دارد آیین نامة کلیه نهادهای زیرین را از نظر عدم تناقض با آیین نامه خود و قوانین به ارث رسیده بررسی نماید و در صورت وجود تناقض مسأله را برای تغییر آیین نامه یا انحلال نهاد زیرین به مرجع حل اختلاف ارجاع دهد .

اصل 9- تمام اعضاء هر نهاد حق دارند از محتوای آیین نامه داخلی ، قوانین به ارث رسیده و کلیه تصمیمات درون نهاد مطلع شوند .

اصل 10- موارد زیر باید در آیین نامه هر نهاد قید گردد :

1-      نوع نهاد ( سازمانی ، آموزشی یا آزاد ) و زمینه فعالیت آن

2-      نحوه اداره نهاد ( نقش هیأت امنا ؛ شورای مدیریت یا مدیر )

3-      نحوة قانونگذاری و تغییر آیین نامه

4-      مرجع و نحوه رفع اختلاف در نهاد ( شورای حل اختلاف یا مدیر یا .... )

5-      نحوه ارزیابی درسی در نهاد در صورتی که نهاد آموزشی باشد ( شورای ارزیابی ، مدیر یا .... )

6-      شرایط عضویت اعضاء

7-      شرایط عضویت یا انشعاب نهادهای دیگر از آن نهاد و شرایط حذف یا انحلال نهادهای مشعب شده

8-      میزان و نحوه مشارکت اعضا در تصمیم گیریهای نهاد ( رای گیری ، انتخابات ، طومار و ... )

اصل 11- هر نهاد سازمانی باید دارای حداقل یک نهاد آموزش باشد و کلیه فعالیتهای آموزشی خود را در قالب نهادهای آموزشی سازماندهی نماید .

اصل 12- اعضای هر نهاد می توانند بر اساس شرایط تعیین شده در آیین نامه نهاد ، نهاد آزاد ایجاد کنند . همچنین نهادها می توانند اتحادیه ها یا انجمنهای صنفی از نوع نهاد آزاد تشکیل دهند .

اصل 13- نهادها ممکن است بر اساس شرایط پیش بینی شده در آیین نامه نهاد بالاتر یا بر اساس حکم مراجع حل اختلاف ، حذف یا منحل شوند .

هنگام حذف یا انحلال یک نهاد ، نهاد بالاتر موظف است در صورت امکان نهادی جایگزین تعیین نماید که سوابق و فعالیتهای نهاد حذف شده به آن نهاد جایگزین منتقل شوند ؛

در غیر این صورت باید تمام امکانات خود را بکار گیرد تا سوابق نهاد حذف شده در جایی حفظ شوند . برای این منظور در صورت درخواست نهاد بالاتر ، مدیریت VEC موظف است در حد توان به آن نهاد کمک کند .

اصل 14- { ... درباره قانونگذاری و تغییر آیین نامه VEC ... }

اصل 15- { ... درباره مراجعه به آرای عمومی در سطح VEC ... } { مراجعه به آراء نهادها }

اصل 16- افراد به دو صورت می توانند عضو ( یا شهروند ) VEC  شوند ؛

-       به صورت مستقیم توسط در خواست شخص و تایید شورای ارزیابی VEC بر اساس شرایط تعیین شده در آیین نامه VEC

-       به صورت غیر مستقیم ، بواسطه عضویت در نهادی که آن نهاد عضو VEC باشد بر اساس رویه اجرایی تعیین شده در آیین نامه VEC

همچنین VEC می تواند اعضایی را به عنوان مهمان بپذیرد ولی اعضای مهمان شهروند محسوب نمی شوند و حق مشارکت مدنی ندارند . در تمام قوانین و آیین نامه ها منظور از « اعضاء » همان « شهروندان » است مگر در مواردی که غیر از آن تصریح گردد .

اصل 17- همه شهروندان دارای حق رأی هستند و می توانند در انتخابات ها و رأی گیریهای عمومی در سطح نهادی که عضو آن هستند ، شرکت نمایند . رأی همه شهروندان « یک » رأی محسوب می شود مگر در مواردی که اصل نوزدهم استثناء نموده است .

اصل 18- همه شهروندان حق آموختن دارند . نهادهای آموزش باید امکان دسترسی به محتوای آموزشی و امکان فعالیتهای آموزشی را برای همه اعضای نهاد به طور یکسان فراهم نمایند مگر در مواردی که اصل نوزدهم استثناء نموده است .

اصل 19- نهادها می توانند بر اساس فعالیت آموزشی اعضاء و میزان مشارکت ایشان ، امتیاز یا امتیازاتی را به اعضاء نسبت دهند و به منظور افزایش فعالیتهای آموزشی و مشارکت مدنی ، بر مبنای این امتیازات قوانین تشویقی یا بازدارنده وضع نمایند . همچنین ممکن است بر اساس این امتیازات ، به اعضاء برای شرکت در رأی گیریهای عمومی در سطح نهاد مربوطه ، ضریب حق رأی بیش از « یک » اعطاء شود .

به موجب این اصل نمی توان افراد را از حقوق اولیه شهروندی و همچنین از حداقل فعالیتهای آموزشی محروم کرد . بعلاوه به موجب این اصل نمی توان حق رأی اعضا را سلب نمود یا به افراد ، ضریب حق رأی کمتر از    « یک » نسبت داد .

اصل 20-VEC موظف است در جهت تحقق حقوق و آزادیهای شهروندی و حق مشارکت شهروندان و رسیدن به یک جامعه مدنی آموزشی ، نهادها را با توجه به موارد ذیل درجه بندی نموده و به منظور سوق دادن نهادها به کسب درجات بالاتر ، قوانین تشویقی – حمایتی و باز دارنده وضع نماید ؛

1-      میزان مشارکت اعضاء در تصمیم گیریها و رجوع به آرای عمومی

2-      حق تشکیل نهادهای آزاد و رویه اجرایی تشکیل و انحلال این نهادها

3-      مبنا و روش محاسبه امتیازات آموزشی و مدنی اعضاء

4-      میزان اثر فعالیتهای اعضاء در نهادهای آزاد بر امتیازات آموزشی و مدنی ایشان .

5-      وجود شورای مدیریت و شورای حل اختلاف ، ترکیب اعضای آنها و نحوه انتخاب یا انتصاب اعضا

6-      وجود شورای ارزیابی در نهادهای آموزشی ، ترکیب اعضای آن و نحوه انتخاب یا انتصاب اعضاء

7-      حق جمع آوری امضاء در قالب طومار و امکان تبدیل شدن آن به رأی گیری عمومی

8-      میزان مشارکت دانش آموزان در تولید محتوای آموزشی

9-      عضویت در اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و میزان ارتباط و تعامل با سایر نهادها

به موجب این اصل نمی توان در قوانین داخلی نهادها دخالت نمود ویا استقلال نهادها را مورد تعرض قرار داد.

اصل 21- { .... درجه بندی آموزشی نهادها ؟ ... }

اصل 22- تمام مسؤولیتهای قانونی یک نهاد متوجه مدیر آن نهاد است و هیچ مرجعی نمی تواند اختیارات او را در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین نهاد محدود نماید .

اصل 23- حریم خصوصی و هویت مستقل شهروندان محترم شمرده می شوند و هیچ شخص یا نهادی حق تعرض به آنها را ندارد . هیچ شهروندی حق ندارد نام یا هویت شهروندان دیگر را مورد سوء استفاده قرار دهد یا از نام و هویت جعلی استفاده کند .

همچنین نهادها موظف هستند از خصوصی بودن اطلاعات و مکاتبات شخصی شهروندان حمایت کنند و حق ندارند آنها را در اختیار دیگران قرار دهند مگر در مواردی که به موجب شکایت ، شورای حل اختلاف مربوطه حکم بازرسی صادر نماید .

اصل 24- آزادی شهروندان در چارچوب قانون محترم است . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند فعالتیهای قانونی شهروندان را درون نهاد یا خارج از آن محدود نماید .

اصل 25- اقدامات خرابکارانه ، مختل کردن شبکة رایانه ای و نرم افزارها ، سوء استفاده از محیط اینترنتی ، جعل هویت ، سرقت اطلاعات و نفوذ غیر قانونی به بانکهای اطلاعاتی و اشاعه ویروسها و شبه ویروسها در سیستم ، جرم محسوب می شود .

در صورت وقوع جرم هر یک از نهادها می توانند علیه مجرم یا مجرمین اقامه دعوی نمایند . در صورتی که این گونه جرایم در سطح گسترده ای اتفاق بیافتد ، کشف جرم و تعقیب مجرمان به عهده شورای مدیریت و شورای حل اختلاف VEC است .

اصل 26- همه شهروندان و نهادها ( شهروندان حقیقی و حقوقی ) حق دادخواهی و طرح دعوی دارند . مرجع رسیدگی به دعاوی ، مرجع حل اختلاف اولین نهادی است که طرفین دعوا تابع قوانین آن باشند .

مرجع حل اختلاف بر اساس آیین نامه نهاد مربوطه اقدام به رسیدگی به پرونده و صدور حکم می نماید . طرفین دعوی ملزم به تبعیت از حکم صادره هستند ؛ تنها در صورتی که مسأله مربوط به نقض قانون اساسی یا قوانین آیین نامه VEC باشد هر یک از طرفین دعوی می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از صدور حکم ، از شورای حل اختلاف VEC درخواست تجدید نظر نمایند .

اصل 27- اگر شخص یا نهادی برای بار دوم بواسطه ارتکاب یک جرم ( یا جرائم مشابه ) محکوم شود می توان عضویت او را به مدت 10 روز تا یک ماه به حال تعلیق در آورد و در صورت ارتکاب مجدد جرم ، مرجع حل اختلاف مربوطه می تواند حکم قطع عضویت یا انحلال صادر نماید .

اصل 29- { .. درباره بازنگری در قانون اساسی یا افزودن متمم .... }

اصل 28- در مواقع لزوم تفسیر قانون اساسی و قوانی آیین نامه VEC به عهده شورای حل اختلاف VEC اصت . همچنین تفسیر قوانین نهادها به عهده مرجع حل اختلاف نهاد است . 

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
پنج‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 10:49
+ محمد
سلام. وبلاگ خوبی دارید . به ما هم سر بزنید .
امتیاز: 0 0