خورشید طلایی توس

سلام برخورشید همیشه تابان خراسان؛ وب‌نوشته‌های حسن مهدیان
سه‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1388

گفته‌های علی لاریجانی، مترجمین سازمان ملل و خوانندگان نشریات ارو

گفته‌های علی لاریجانی، مترجمین سازمان ملل و خوانندگان نشریات اروپایی را دچار سرگیجه مفرط تاریخی کرد!

علی لاریجانی گفت: «با نشان دادن لولوی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی‌شوند.»


ترجمۀ نیوزویک:

علی لاریجانی گفته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه‌ها را می‌ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبلۀ مسلمانان جهان دراز نمی‌کشند.


ترجمۀ نشریۀ اسپانیایی ال پائیس:

علی لاریجانی گفت که اگر شورای امنیت چیز ترسناکی را هم به ایرانیان نشان دهد، باز هم مردم ایران به سوی عربستان سعودی نمی‌خوابند.


ترجمۀ نشریۀ فرانسوی اومانیته:

علی لاریجانی گفت که دراز کشیدن ایرانیان به سوی مرکز اعتقادات مسلمانان بستگی به این دارد که آنها از موجودات افسانه‌ای بترسند، این یک داستان ایرانی است